Dalbacken
  
www.facebook.com/dalbacken

Rutiner vid klagomål

I enlighet med skollagen är det skolans styrelse som ska se till att nödvändiga åtgärder vidtas om det kommer fram brister i skolans verksamhet. Vi vill på Dalbackens friskola arbeta fram en attityd som i grunden är positiv till synpunkter och klagomål mot verksamheten. Vi vill ta vara på klagomål som kommer in på ett konstruktivt sätt, och se det som en del i vårt kvalitetsarbete. Vi har utarbetat rutiner för hur vi kommer att ta emot, hantera samt förvara dessa inkomna klagomål från elever och vårdnadshavare.

Rutinerna för vår klagomålshantering kommer att lämnas ut skriftligen till elever och vårdnadshavare samt finnas tillgängliga hos rektor på skolan. Vid föräldramöten och forum för samråd informerar vi om hur dessa rutiner ser ut vid vår skola. Vi vill också att klimatet på skolan ska var sådant att vi uppmanar elever och föräldrar att våga fråga, tycka, klaga och ha åsikter på utbildningen då vi ser det som ett bra bidrag till att kunna förbättra skolans verksamhet.

Till Dalbackens friskola kan du lämna klagomål skriftligt, muntligt eller via personliga möten. Oavsett hur ett klagomål kommer till skolans kännedom ska det beaktas och vidarebefordras till huvudmannen (skolans styrelse) för utredning och eventuellt åtgärdande. När vi tar emot klagomål är det viktigt för oss att hitta en lösning på problemet där alla parter känner sig lyssnade på, respekterade och nöjda.

Rutin för klagomålsärenden
Blankett för att framföra ett klagomål


© Dalbackens friskola 2021